Πρώιμη παρέμβαση

Ο έγκαιρος εντοπισμός των δυσκολιών και η πρώιμη παρέμβαση έχει αποδειχθεί ότι μειώνει τις μαθησιακές αδυναμίες και τα προβλήματα συμπεριφοράς, βελτιώνει την κοινωνικοποίηση και εξασφαλίζει στα παιδιά με κινητικές και αναπτυξιακές δυσκολίες, καλύτερη ποιότητα ζωής. Τα παιδιά γίνονται πιο λειτουργικά μέσα από την εκπαίδευση και εντάσσονται ομαλότερα στο κοινωνικό και σχολικό πλαίσιο.

Η πρώιμη παρέμβαση απευθύνεται σε παιδιά που παρουσιάζουν:

-Καθυστέρηση ή/και δυσλειτουργία στην αδρή και λεπτή κινητικότητα
-Καθυστέρηση επικοινωνίας (λόγου/ομιλίας)
-Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές
-Νοητική υστέρηση

Στο Παιδαγωγικό Εργαστήριο εφαρμόζονται προγράμματα πρώιμης παρέμβασης εξατομικευμένα και προσαρμοσμένα στις ανάγκες του κάθε παιδιού. Τα προγράμματα αυτά στοχεύουν στην πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού του κάθε παιδιού, στην ανάπτυξη των γνωστικών του ικανοτήτων και της κοινωνικής του αλληλεπίδρασης, αλλά και στη στήριξη της οικογένειάς του. Περιλαμβάνουν τεχνικές για την κατάκτηση και γενίκευση δεξιοτήτων σε όλα τα πλαίσια (π.χ. στο σπίτι, το σχολείο κ.λπ.).